ཁྲིམས་ལུགས་ཉམས་གསོར་བཞུགས་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཚད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཆེ་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏོང་པར་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གསོ་སྐྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡ་སྤྲད་སའི་ལས་་ཁུངས་ཤིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།