ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པ།

post

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༣ཚེས་༡ཉིན། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང་མཚོ་པདྨ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལ་བརྟེན་ནས། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་སར་དངོས་སུ་ལས་ཁུངས་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་དང་། ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་དང་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ལྡན་གཙོས་ལས་བྱེད་ལྔ་ནས་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།

Page 18 of 18« First...10...1415161718