ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་པ།

post

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཟམ་གདོང་བྱམས་པ་ལགས་དང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་གཉིས་འདི་གར་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཚོགས་པའི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་ཡུལ།

བོད་པའི་བུད་མེད་ཚོས་ངེས་པར་ཏུ་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ།

post

  འདི་ནས་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ངོས་ནས་བོད་པའི་བུད་མེད་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི། ཉེ་བའི་ཆར་འདི་གར་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་དང་བདེ་སྡུག་ཞུ་པར་ཡོང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཕོ་གསར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བུད་མེད་ཚོར་མགོ་སྐོར་ཇི་ལྟར་བཏང་ཡོད་སྐོར་རེད།

ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལས་མཚམས་བཞག་ཟིན།

post

ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ལགས་ནི་ཨ་རི་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པའང་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པར་འཛུལ་བཞུགས་གནང་པ་དང་།

བོད་དྲང་བདེན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིས་གཟིགས་སྐོར།

post

བོད་དྲང་བདེན་ཚོགས་པ་(Tibet Justice Center)ཡི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ཨེ་ཡོ་ན་ལགས་དེ་རིང་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྕམ་ཨེ་ཡོ་ན་ནི་བོད་དྲང་བདེན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་རང་བལ་ཡུལ་ལ་གཏན་གཞི་བྱེད་ཡོད་པ་དང་།

ལྷོ་གཞིས་ཁག་ཏུ་བཅར་འདྲི་དང་ཉམས་ཞིབ་ལ་བསྐྱོད་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ད་བར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་པ་དང་། བོད་མི་དང་ཡུལ་མི་ཉམས་ཐག་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་སྤེལ་པ། ཁྲིམས་དོན་སློབ་སྟོན་བྱེད་པ་སོགས་བྱ་བ་མང་པོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་སུ་ཡིན་པ་མ་ཟད།

Page 6 of 12« First...45678...Last »