ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ཉི་ཧོང་ལ་ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར།ཚོགས་པ་འདིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མི་ཚོར་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་སོགས་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་པ་དང་།

ལྷོ་གཞིས་ལྔར་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་པ།

post

༄༅། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་རྒྱུན་ལས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གསུམ་  དང་རྩིས་པ་བཅས་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་རུ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས།

ཟླ་དྲུག་ཁྲིམས་དོན་ལས་བསྡོམས།

post

             བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་རོགས་སྐྱོར། ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲས་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ལོ་ངོ་༡༢ ཙམ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པའི་ཉམ་མྱོང་གིས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུསག་རིགས་ཡོངས་སུ་ཁོ་མོས་འགམ་འཁུར་གྱིས་རམ་འདེགས་ཞུའི་ཡོད།

རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་འཐུད་པ་གཉིས་ཚོགས་པར་བཅར་བ།

post

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ༡༠ཚེས་༡༡ཉིན་གྱི་ཉིན་དགུང་ཨ་རི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་འཐུད་པ་སྐུ་ངོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་ཨོ་སི་ཁྲི་ལི་ཡ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་འཐུད་པ་སྐུ་ངོ་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པ་དང་།

བོད་འཛམ་གླིང་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་འཚམས་གཟིགས།

post

དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ༧པའི་ཚེས༧ཉིན་བོད་འཛམ་གླིང་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས་གཙོས་ཚོགས་པ་དེའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་འདི་གར་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་རུ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་ཀྱིས། ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ཆགས་སྟངས་དང་བརྒྱུད་རིམ།

Page 8 of 12« First...678910...Last »